CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Informatikus könyvtáros BA

Az informatikus könyvtáros alapszak a társadalomtudományi képzési terület társadalomismereti képzési ágához tartozik. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása a munkaerőpiacra, akik rendelkeznek korszerű könyvtár-informatikai ismeretekkel a könyvtár- és tájékoztatásügy, valamint az információközvetítés különböző területein felmerülő könyvtári, információs feladatok megoldására, információs szolgáltatások működtetésére és a számítógépes szakirodalmi rendszerek kezelésére. A könyvtáros szakma az emberek számára általában azt jelenti, hogy a könyvtáros sokat olvashat, állandóan könyvek között van. A informatikus könyvtáros azonban nemcsak könyvekkel, hanem sokféle információhordozóval is foglalkozik: ezek többek között a CD, DVD, időszaki kiadványok és az internet. Az ezekben található információs anyagokat feldolgozza, a bennük fellelt értékeket az olvasók számára is hozzáférhetővé teszi.


A szakma gyakorlása során lehetőség van gyerekekkel való foglalkozásra, például az iskolai, illetve gyermekkönyvtárakban, természettudományos, informatikai érdeklődés felhasználására a szakkönyvtárakban. Az informatikus könyvtáros választhat az emberekkel való foglalkozás vagy az elmélyültebb, önálló feladatok megoldása, kutatási tevékenység között. A képzés során a hallgatók megismerkednek az információs társadalom alapvető etikai, jogi problémáival, megszerzik azokat az alapismereteket, amelyek révén képessé válnak a bibliográfiai szektorra háruló új kihívásoknak megfelelni, megismerik az információhordozók típusait, alkalmassá válnak dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására, közreadására.

Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Az alapszakot végzett informatikus könyvtáros szakemberek bármelyik könyvtártípusban elhelyezkedhetnek, azaz közművelődési, iskolai, illetve szakkönyvtárakban is, de lehetőségük van a profi szférában az információgyűjtés, -feldolgozás területén is megtalálni számításukat.

Választható szakirány

Az információs műveltség pedagógiája szakirányon végzett az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát magas szinten ismeri, ezen ismeretek birtokában képes az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban, illetve alkalmas korszerű iskolai könyvtárak vezetésére.A sajtó-, média- és könyvkiadási szakirányon végzett a sajtó, a média és a könyvkiadás területén aktív. A szakirány gyakorlatorientált képzési formája segíti a hallgatókat, hogy megismerjék az írott és az elektronikus sajtó működését, a nyilvánosság dimenzióit és konfliktusait, illetve képet kapjanak a könyvkiadás legújabb piaci mechanizmusairól. A szakirány hallgatói megismerkednek az újságírás, a lapkészítés és a rádiózás, televíziózás alapjaival, gyakorlati minimumával is.

 

„Média- és információs műveltség specializáció”

A média- és információs műveltség az információ és a média szerepének, valamint hatalmának, eszközrendszerének, továbbá hatásmechanizmusának megértését, a tudatos és hatékony információkeresés, információhasználat, a médiatudatosság, továbbá az információk elektronikus folyamatok felhasználásával történő létrehozásának és kezelésének a képességét jelenti. A képzés célja, hogy részleteiben bemutassa a fogalom tartalmát, értelmezze annak minden elemét, továbbá hogy a hallgatókat felkészítse a média- és információs műveltség tudáselemeinek továbbadására, a könyvtári és a könyvtárakon kívüli, nonformális típusú képzések, továbbképzések, felhasználóképző tanfolyamok szervezésére és tartására. A médiatudatosság és az információs műveltség elsajátításának segítése, intézményes ösztönzése koncepcionális kérdés akkor, ha arról gondolkodunk, hogy a sikeres élethez mire kell felkészítenünk a felnövekvő generációkat. A nyolcvanas évek végétől kezdve ennek köszönhetően sorra születtek az információs műveltség fejlesztésére irányuló nemzeti modellek, keretrendszerek.  A tanulóközpontú pedagógiai elméletek (pl. a kognitív pedagógia) is egyre több módszert és modellt kínáltak a tantárgytól független és a tantárgyhoz kapcsolódó gondolkodási alapkészségek fejlesztésére, melyeknek szerves része a kritikai gondolkodás, a médiatudatosság és az információs műveltség.

A média- és információs műveltség menedzser specializáció valamennyi közoktatással, nyomtatott és elektronikus médiával, közművelődéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézményben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, közművelődési és közoktatási színtereken stb.) és a vállalati szférában is hasznosítható lesz. A specializációt elvégzők professzionálisan képesek lesznek gazdálkodni az információs vagyonnal, és egyben a megszerzett tudást tovább is tudják adni, ezáltal hozzásegítve másokat a hatékonyabb tájékozódáshoz.

A megszerezhető végzettség

Informatikus könyvtáros (a szakirány megnevezésével). A végzett a BA (bachelor) cím viselésére jogosult, és eredményei függvényében mesterképzésre (MA) jelentkezhet.

Mintatanterv ITT

Informatikus könyvtáros minor


A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán. 

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)