CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzési szak

A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”. A képzés karunkon ifjúságsegítő szakirányon végezhető el.Alapadatok

 • Megnevezés: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5).
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: felsőfokú szociális munkás asszisztens; felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens.
 • Választható szakirányok: szociális munka;, ifjúságsegítő.
 • Képzési terület: társadalomtudomány; ifjúságsegítő szakirányon további képzési terület: pedagógusképzés, bölcsészettudomány.
 • Képzési ág: szociális, ifjúságsegítő szakirányon további képzési ág: óvodapedagógus, tanító; pedagógia és pszichológia.
 • Besorolási alapképzési szak: szociális munka, szociálpedagógia; ifjúságsegítő szakirányon további besorolási szak: óvodapedagógus, tanító, andragógia, pedagógia.

Betölthető foglalkozás/munkakör - szociális munka szakirányon

 • FEOR 3221 – Irodai szakmai irányító, felügyelő
 • FEOR 3511 – Szociális segítő
 • FEOR 3512 – Nevelőszülő, főállású anya
 • FEOR 3520 – Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
 • FEOR 3639 – Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

Betölthető foglalkozás/munkakör – ifjúságsegítő szakirányon

 • FEOR 2499 – Egyéb szakképzett oktató, nevelő
 • FEOR 3515 – Ifjúságsegítő
 • FEOR 3410 – Oktatási asszisztens
 • FEOR 3719 – Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • FEOR 3910 – Egyéb ügyintéző

A képzésről

 • Képzési idő: 4 félév.
 • A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
 • Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%–45%.
 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
 • A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit.
 • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.
 • A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a. 

Elsajátítandó kompetenciák

1. Megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:

A képzés karunkon ifjúságsegítő szakirányon végezhető el.

Szociális munka szakirányon

 • a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti, pszichológiai, szociálpolitikai, jogi, igazgatási és pedagógiai felkészültség;
 • a szociális ágazatban működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;
 • a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek;
 • tájékozottság az alapvető emberi szükségletek, a szociális problémák és az ezekkel összefüggő társadalmi jelenségek területén;
 • a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdők támogatása;
 • tájékozottság a szociális munka adminisztrációjában;
 • felkészültség olyan információk gyűjtésében és adminisztratív úton történő feldolgozásában, amelyek a szociális alapszolgáltatásban, a szakellátásban, és más, hivatali szociális adminisztrációban részfeladatként jelen vannak;
 • jártasság a korszerű informatikai technikákban;
 • felkészültség a szociális munka alapkészségeinek alkalmazásában (önismeret, kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia);
 • felkészültség a személyközi viszonyokban általánosan elfogadott normák, szabályok valamint a Szociális munka Etikai kódexében megfogalmazottak alkalmazására;

Ifjúságsegítő szakirányon

 • az ifjúságüggyel összefüggő folyamatokban, fejlesztő beavatkozásokban, programokban, projektekben való együttműködés, feladatvállalás;
 • a környezetében, mindennapos tevékenységében megjelenő emberi jogi vonatkozású kihívások felismerése, az emberi jogok képviseletére és védelmezésére való felkészültség;
 • a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;
 • a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatása;
 • a gyermek- és ifjúsági munkával, az önkéntességgel foglalkozó intézmények közötti eligazodási képesség;
 • az ifjúsági folyamatok generálása, az ifjúság érzékenyítése, a fiatalok önkifejezési törekvéseinek támogatása;
 • az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak alkalmazása;
 • ifjúsági programok, rendezvények szervezése;
 • az aktuális infokommunikációs technológiák (népszerű online és mobiltechnológiai alkalmazások) használata;
 • a nem-formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek használata;
 • saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítása;

2. Jártasság, képesség:

A képzés karunkon ifjúságsegítő szakirányon végezhető el.

Szociális munka szakirányon

 • szociális szolgáltatásokat nyújtó illetve azokkal kapcsolatban álló intézményekben a szociális munka részfeladatainak ellátására;
 • szociális területeken megjelenő adminisztratív feladatok végzésére;
 • fejlesztésekben, innovációban folytatott adminisztratív tevékenységekre;
 • intézményi, valamint egyéni, családi, csoportos és közösségi munkában szervezési, megvalósítási részfeladatok ellátására;

Ifjúságsegítő szakirányon

 • a gyermek és ifjúsági korosztály körében fejlesztő, támogató, segítő tevékenység végzésére szociális, közművelődési és pedagógiai területen;
 • a szociális segítés alapfeladatainak ellátására a rászoruló fiatalok körében;
 • információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenység végzésére, ifjúsági szolgáltatás nyújtására;
 • a fiatalok társadalmi részvételének, közösségi aktivitásának serkentésére;
 • a gyermekek és fiatalok öntevékenységének, érdek- és jogérvényesítő tevékenységének elősegítésére;
 • a gyermekeket és a fiatalokat célzó szolgáltatások együttműködésének kialakításában, fejlesztésében való közreműködésre;
 • az ifjúsági munkával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs tevékenység ellátására.

Kreditek, szakmai gyakorlat, felvételi feltételek

 • Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit.
 • A képzési terület(ek) szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből az adott képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit.
 • A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.
 • 9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: a szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett gyakorlat, a felsőoktatási intézmény kijelölése alapján végezhető:
  szociális munka szakirányon különösen a szociális alapszolgáltatás, a szociális szakellátás intézményeiben; a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben; szociális területen működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinél; munkaerő-piaci szolgáltatással foglalkozó szervezeteknél, intézményeknél; szociális igazgatás intézményeinél;
  ifjúságsegítő szakirányon a települési önkormányzatoknál, kistérségi integrált közösségi és szolgáltató tereknél (IKTSZ), ifjúsági információs és tanácsadó irodáknál, közművelődési/oktatási intézményekben, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezeteknél.

 

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.