CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására;

a vendéglátás szakirányon továbbá speciális ismereteket szerezzenek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében. Alapadatok

 • Megnevezés: turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and Catering at ISCED level 5).
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon; felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon
 • Választható szakirányok: turizmus, vendéglátó
 • Képzési terület: gazdaságtudományok
 • Képzési ág: üzleti
 • Besorolási alapképzési szak: turizmus-vendéglátás

Betölthető foglalkozások/munkakörök

 • FEOR 1331 – Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • FEOR 1332 – Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • FEOR 1335 – Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • FEOR 1339 – Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • FEOR 3631 – Konferencia- és rendezvényszervező
 • FEOR 3639 – Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • FEOR 3641 – Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
 • FEOR 4221 – Utazásszervező, tanácsadó
 • FEOR 4222 – Recepciós
 • FEOR 4223 – Szállodai recepciós
 • FEOR 5131 – Vendéglős
 • FEOR 5132 – Pincér
 • FEOR 5133 – Pultos
 • FEOR 5233 – Idegenvezető

A képzésről

 • Képzési idő: 4 félév.
 • A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
 • Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%.
 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
 • A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit.
 • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.
 • A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

Elsajátítandó kompetenciák

1. Tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen):

 • ismerik a turizmus és vendéglátás fogalmait, működési rendszerét és társadalmi- gazdasági hatásait;
 • ismerik a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának alapvető jellemzőit,
 • alkalmasak a vendéggel való kapcsolattartásra, munkájukat etikus, szolgáltatói attitűd jellemzi;
 • ismerik és képesek a munkaterületükön használt szakmai szoftverek alkalmazására,
 • képesek egy idegen nyelven, középfokon, írásban és szóban kommunikálni, szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során;
 • ismerik a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmasak a vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre (részvétel marketing tervek elkészítésében, termékek reklámozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában stb.);
 • ismerik a szállásadó vállalkozások típusait és működési folyamatait, alkalmasak recepciós, szállodai portás, house-keeping és szobafoglalási feladatok ellátására és a szálláshelyi vendéglátó egységekben jelentkező feladatok elvégzésére;
 • ismerik a turisztikai és vendéglátó rendezvények főbb típusait, jellemzőit és képesek rendezvényszervezési feladatok ellátására;

Turizmus szakirányon továbbá

 • ismerik a turizmus földrajzi alapjait, képesek magyar és nemzetközi turizmusföldrajzi ismereteiket alkalmazni a turisztikai termékek tervezése és értékesítése során;
 • ismerik a magyar és külföldi kultúrák értékeit, a művelődéstörténet főbb eseményeit, képesek ezen ismereteik alapján interkulturális szemléletet kialakítani;
 • ismerik a turisztikai desztinációk működését és képesek térségszervezési ismereteiket alkalmazni a turisztikai desztinációs feladatok végrehajtása során;
 • ismerik az utazásszervezés és -közvetítés üzletágait, alkalmasak utazási irodai referensi, ügyintézői és tanácsadói feladatok elvégzésére;
 • ismerik a vendéglátás, mint kiemelt kínálati elem szerepét a turizmus és szállásadás területén, képesek a turisztikai termékek összeállításakor és értékesítésekor vendéglátói ismereteiket alkalmazni;
 • választásuk szerint beható ismeretekkel rendelkeznek a turizmus egy területén és ezáltal képesek az ezen a területen működő vállalkozásokban, intézményekben jelentkező speciális tevékenységek ügyintézői, asszisztensi munkaköri feladatainak ellátására (egészségturizmus, falusi turizmus);

Vendéglátó szakirányon továbbá

 • a szakmai elvárásoknak megfelelő mélységben ismerik az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat és élvezeti szereket;
 • ismerik és képesek a gyakorlatban is alkalmazni a vendéglátásban előírt higiéniai, élelmiszer-biztonsági szabályokat;
 • ismerik az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, képesek ellátni ezek különböző részfolyamatait, képes fogyasztóhatósági döntés meghozatalára, belső képzések megtartására;
 • képesek részt venni a minőségirányítási, élelmiszer-biztonsági rendszerek képesítésének folyamatában, ezek működtetésében és belső felülvizsgálatában;
 • alkalmasak arra, hogy a vendéglátásban jelentkező általános, illetve speciális táplálkozási igényeket adekvát módon kielégítsék;
 • mikrobiológiai alapismereteket szereznek az élelmiszerek tartósítása, élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések területén;
 • ismerik a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit;
 • ismerik a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit, képesek ezek gyakorlati alkalmazására;
 • képesek üzleti tervek elkészítésében tevékenyen közreműködni, illetve elemzéseket készíteni;

2. Személyes, társas és módszerkompetenciák

 • problémafeltárás;
 • kommunikációs készség;
 • csapatmunkában való dolgozás, együttműködési készség;
 • gyakorlatias feladatértelmezés;
 • rendszerekben való gondolkodás;
 • döntésképesség;
 • eredményorientáltság;
 • álláskeresési technikák alkalmazása, munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete.

Kreditek, szakmai gyakorlat, felvételi feltételek

 • Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit.
 • A képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit.
 • A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.
 • A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: a szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
 • Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: a felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.